Adresa: Hamdije Čemerlića 2, Sarajevo 71000

Sastav:

Sead Lisak (predsjednik)
Ana Papac (Član)
Mirsad Bajraktarević (Član)
Magdalena Baotić (Član)
Mustafa Bisić (Član)
Dijana Smailagić (Član)
Faruk Zubčević (Član)
Saida Kastrat (Član)

Nadležnosti:

  • Utvrđivanje i preciziranje slabosti u otkrivanju koruptivnih krivičnih djela u dosadašnjem periodu, o čemu će izraditi analizu i dostaviti je APIK-u i nadležnim tužilaštvima u BiH.
  • Priprema nacrta zakona u vezi s borbom protiv korupcije, dokumentacije potrebne za potpisvanje sporazuma o direktoj saradnji s tužilaštvima i svim institucijama na nivou BiH.
  • Procijena potreba za obukom za borbu protiv korupcije i unaprjeđenje odnosa s javnošću,
  • Prikupljanje podataka o radnjama koje mogu imati elemente korupcije, o čemu će sačinjavati godišnje izvještaje za Vladu.
  • Intenziviranje aktivnosti na svim internim kontrolama unutar Vlade FBiH s ciljem poštivanja zakonitosti i otklanjanja svih pojava koje nisu u skladu sa zakonom.
  • Iniciranje izmjena određenih procedura koje uređuju primjenu predistražnih i istražnih radnji u krivičnom postupku sa aspekta efikasnosti i na taj način stvarati uslove da nadležni organi što direktnije dođu do potpunih saznanja o stanju u ovoj oblasti.
  • Praćenje provedbe SBK i AP