Adresa: Trg Republike Srpske 1, 78000 Banja Luka

Nadležnosti:

- usmjeravanje aktivnosti i koordinacija subjekata nadležnih za sprovođenje Strategije,

- propisivanje sadržaja Smjernica za donošenje planova integriteta, kao i određivanje subjekata koji su obavezni da suvoje planove integriteta,

- prikupljanje izvještaja nosilaca aktivnosti iz Akcionog plana i njihova analitička obrada u svrhu pripreme izvještaja,

- izvještavanje prema Vladi dva puta godišnje o realizaciji mjera iz Akcionog plana, uz davanje inicijative i predlaganje mjera za veću efikasnost sprovođenja Strategije,

- pokretanje istraživanja i praćenje stanja u Republici Srpskoj u pogledu korupcije,

- dvogodišnja revizija Akcionog plana za sprovođenje Strategije, evaluacija prethodne i predlaganje nove Strategije na kraju strateškog ciklusa (svake četiri godine) i

- koordinacija aktivnosti i uspostavljanje saradnje sa nadležnim institucijama BiH i međunarodnim organizacijama na polju prevencije korupcije.