Preporuke IPAK-a za izradu Strategije i Akcionog plana

IPAK projekat izradio je preporuke za pripremanje Strategije za borbu protiv korupcije Bosne i Hercegovine i Akcionog Plana za provođenje Strategije za borbu protiv korupcije Bosne i Hercegovine za idući period.

Ove Preporuke imaju za cilj da pomognu APIK-u da pripremi nove AKS i AP i baziraju se na ekspertskom mišljenju IPAK Tima, najboljim praksama i na preporukama EU, OSCE, OECD i drugih relevantnih međunarodnih institucija i organizacija za izradu strateških antikorupcijskih dokumenata. 

Ove Preporuke imaju za cilj da pomognu u raščišćavanju slijedećih dilema i pitanja koja su u dosadašnjem konsultativnim sastancima bila identifikovana od Tima IPAK Projekta:

  • Da li nove BiH AKS i AP treba iznova raditi ili treba preraditi postojeće BiH AKS i AP
  • Koliki treba da bude rok važnosti BiH AKS i AP
  • Da li novi BiH AKS i AP trebaju biti glavno preventivno orijentisani
  • Da li novi BiH AKS i AP treba da se bave i otkrivanjem i represijom korupcije
  • Da li novi BiH AKS i AP treba da se bave i sektorskim pristupom borbe protiv korupcije
  • Kakav treba biti odnos između novih BiH AKS i AP i onih na ostalim nivoima vlasti
  • Da li novi BiH AKS i AP trebaju definirati odnos između APIK-a i ostalih AK tijela.