Analiza borbe protiv korupcije koja je povezana sa privatnim sektorom u BiH

Dokument je podijeljen na nekoliko cjelina i daje sveobuhvatan prikaz problematike korupcije povezane sa privatnim sektorom:

- osvrt na trenutno relevantni regulatorni i institucionalni okvir koji bi trebao osigurati efikasnu borbu protiv korupcije i to u njenom preventivnom i represivnom segmentu;

- analiza inicijativa koje su do sada rađene, posebno kroz inicijative za izmjenu i dopunu postojećih zakona  kao i projektne aktivnosti nevladinog sektora i drugih institucija koje su u svom fokusu imale privatni sektor;

- detektiranje rizičnih oblasti i procesa u kojima dolazi do nastanka korupcije, kao i prezentacija određenih oglednih primjera kojima se jasno ukazuje na zabrinjavajuću zastupljenost korupcije u privatnom sektoru;

- preporuke za rješavanje postojećih izazova, karakterizira ih dugoročnost i davanje odgovora na ključno pitanje kako provesti date preporuke sa jasnim prikazom institucija koje su nadležne za njihovo provođenje. Pored toga, dat je i prikaz mogućih pravaca primjene preporuka, uz, koliko je moguće preciznije opisivanje uloga i interakcije između različitih učesnika u procesu unapređenja prevencije korupcije koja je povezana sa privatnim sektorom u BiH.

Preuzmite cijelu analizu u PDF formatu: