Poziv za učešće u procesu javnih konsultacija – Nacrt Strategije za borbu protiv korupcije TK 2021-24. godina

Tim za prevenciju korupcije Vlade Tuzlanskog kantona sačinio je Nacrt Strategije za borbu protiv korupcije 2021-2024. godina, kao i prateći Akcioni plan za njeno provođenje i uputio poziv na javne konsultacije o ovim dokumentima. 

Prijedloge za izmjene i dopune Nacrta Strategije za borbu protiv korupcije Tuzlanskog kantona 2021-24.godina i pratećeg Akcionog plana za njeno provođenje potrebno je dostaviti najkasnije do 15. 04. 2021. godine na e-mail adresu: sprecavanje_korupcije-tk@ muptk.ba

U pozivu se navodi da je Nacrt Strategije zasnovan na izvještajima o provođenju Programa za za borbu protiv korupcije na području TK 2016 - 2019, anketa koje su provođene unutar samih institucija u Tuzlanskom kantonu, ali i naučenih lekcija u provođenju prethodnih prvih antikorupcijskih politika u Kantonu.

Svakako da je, u skladu sa Zakonom o Agenciji za sprečavanje korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije Bosne i Hercegovine, Nacrt Strategije za borbu protiv korupcije
Tuzlanskog kantona za period 2021-2024. godina, usklađen sa općim principima i standardima Nacfta Strategije za borbu protiv korupcije Bosne i Hercegovine za period 2020-2024. godina.

Imajući u vidu situaciju sa sveopćom prisutnom korupcijom u Bosni i Hercegovini, a samim tim i na administrativnom području Tuzlanskog kantona, kao i preuzete obaveze, izrađen je Nacrt Strategije i prateći Akcioni plan sa jasnim opredjeljenjem u strateškim ciljevima za borbu protiv korupcije u najširem smislu. Kako borba protiv korupcije nije odvojena od ostalih strateških procesa, tako je ova antikorupcijska politika povezana sa drugim politikama, poput Strategije razvoja Tuzlanskog kantona i mnogih drugih. Time se nastoji učvrstiti konsenzus o potrebi koordiniranog, sveobuhvatnog i sistematskog djelovanja protiv korupcije, čime će biti osnažene pretpostavke za poboljšanje kvaliteta života građana Tuzlanskog kantona. 

Nacrt Strategije za borbu protiv korupcije Tuzlanskog kantona 2021 – 2024. godina, koji je izrađen uz podršku Misije OSCE u BiH, kao i poziv za učešće u javnim konsultacijama možete preuzeti: