Adresa: Kučukovići 2, 72000 Zenica

Sastav:

Meliha Omerspahić, predsjednica (Ministarstvo za pravosuđe i upravu)
Zlata Marjanović (Kantonalno pravobranilaštvo)
Namik Muratović (Komisija za borbu protiv korupcije)
Maid Pračić (Ministarstvo za obrazovanje, nauku,kulturu i sport)
Šemsudin Muhić (Kantonalna uprava za inspekcijske poslove)
Senija Mujezinović (MUP)
Edin Arnaut (Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice)
Anela Hasanspahić (MUP)
Enesa Krdžalić (Služba za zajedničke poslove)

Nadležnosti:

  • Izrada AP
  • Davanje smjernica i preporuka za provedbu AP
  • Prikupljanje podataka o realizaciji aktivnosti iz AP, njihovo objedinajvanje, sačinjavanje analiza i o tome polugodišnje izvještavanje Vlade ZDK
  • Koordinacija između svih subjekata obuhvaćenim AP
  • Koordinacija sa APIK-om, ostalim pravnim subjektima, organima i organizacijama, koje su dužne da postupaju u oblasti borbe protiv orupcije i pravosudnim organima
  • Ostale aktivnosti koje su utvrđene AP