Analiza i preporuke za unaprjeđenje izrade i primjene planova integriteta u institucijama u Bosne i Hercegovine

Predmetni Izvještaj predstavlja rezultat dijela aktivnosti provedenih u okviru projekta  "Podrška implementaciji antikorupcijskih strategija u Bosni i Hercegovini" koji finansira Evropska unija. 

Izvještaj je direktno vezan za projektnu aktivnost 2.1. Unapređenje pripreme i implementacije planova integriteta u javnim institucijama u BiH (dio projektne  komponenta 2: Razvoj etičke infrastrukture u javnim službama i standardi o etici i  integritetu poslovnog sektora u BiH). Ovom projektnom aktivnošću predviđena je  identifikacija institucija koje imaju obavezu za izradu planova integriteta, procjena načina  na koji se oni pripremaju, kreiranje preporuke za usklađivanje metodologija i unapređenje  provođenja planova integriteta, kao i organizacija obuke o ovim oblastima i podrška  procesima pripreme planova integriteta i njihovog unaprijeđenog. 

Opšte preporuke
Kada su u pitanju opšte preporuke, fokus je stavljen na unaprjeđenju konteksta (pravnog okvira, metodološkog pristupa, primjeni savremenih tehnologija u procesu izrade i  provođenja planova integriteta i dr.).

Preporuka 1: Unaprijediti postojeće politike kojima je utvrđena obaveza izrade planova integriteta u Bosni i Hercegovini (zakonski okvir, strateški okvir i dr.) – Iako postoje politike
kojima je utvrđena obaveza izrade planova integriteta neophodno je dodatno ojačati postojeći institucionalni okvir kojim se definiše sama obaveza izrade plana integriteta ali i  kojim se uređuje koordinacija, praćenje i podrška obveznicima izrade planova integriteta u  Bosni i Hercegovini. U prvom redu ovdje se misli na anti-korupcijskih tijela. Neophodno je propisati njihovu formalizaciju kako bi se osnažio njihov položaj i omogućilo da u potpunosti provode zadatke iz domena njihove nadležnosti. Na nivou svako anti-korupcijskih tijela neophodno je uspostaviti praksu/ obavezu izrade planova rada i izvještavanja o radu. Također, potrebno je utvrditi i jasne sankcije za neprovođenje  povjerenih zadataka. Imajući u vidu da na prostoru Bosne i Hercegovine postoji 14 anti-korupcijskih tijela, neophodno je uspostaviti sistem koordinacije i komunikacije koji bi omogućio pravovremenu razmjenu informacija i omogućio ostvarivanje sinergijskih  efekata.
Imajući u vidu mjesto i ulogu APIK-a u ovom procesa, potrebno je dodatno osnažiti njegov položaj u ovom pogledu.
U Republici Srpskoj, prilikom izrade buduće Strategije neophodno je uvrstiti programe i aktivnosti koji se odnose na izradu planova integriteta.

Preporuka 2: Prilagoditi postojeće metodološke pristupe za izradu planova integriteta u Bosni i Hercegovini specifičnostima obveznika izrade istih – Sam metodološki pristup primarno je osmišljen iz perspektive rada i funkcionisanja upravnih organizacija. Međutim, u praksi postojeću metodologiju primjenjuju i drugi oblici organizacija zbog čega se dešava da određena metodološka razmatranja ili postavke nisu primjenjive iz njihove perspektive (perspektiva javnih preduzeća, perspektiva obrazovnih ustanova i sl.). Izrada metodologije koja će biti univerzalna i primjenjiva za sve oblike organizacije predstavlja rješenje koje neće omogućiti optimalna rješenja u procesu izrade planova integriteta.

Preporuka 3: Kreirati i implementirati softverske rješenja koja će omogućiti jednostavniji proces izrade plana integriteta i efikasniju kontrolu provođenja istog – Imajući u vidu mogućnosti koje sa sobom nosi razvoj i dostupnost informacionih tehnologija danas u svijetu, neophodno je što prije kreirati odgovarajuće softversko rješenje koje će omogućiti obveznicima izrade plana integriteta jednostavniji proces izrade istog. Na ovaj način bi se obezbjedila konzistentnost u pogledu izrade planova integriteta, minimizirala mogućnost greške, kreirala baza podataka sa rizicima i mogućim mjerama za njihovo otklanjanje, uspostavio sistem ranog upozorenja za određene rizične procese, olakšao monitoring primjene usvojenih planova integriteta i dr.

Preporuka 4: Izraditi Priručnik kojim će se obveznicima izrade planova integriteta u Bosni i Hercegovini obezbijediti odgovarajući primjeri iz prakse i obrasci koji će olakšati rad obveznicima izrade planova integriteta u BiH – Imajući u vidu činjenicu da je proces izrade planova integriteta prisutan duže vrijeme u Bosni i Hercegovini neophodno je  identifikovati odgovarajuće dobre prakse i primjere koji se mogu ponuditi obveznicima  izrade planova integriteta kao svojevrsnu pomoć u tom proces. Također je potrebno  obezbijediti odgovarajuće alate i obrasce koji će obveznici izrade planova integriteta biti u  mogućnosti da koriste i prilagođavaju svojim potrebama.

Preporuke za unaprjeđenje i harmonizaciju metodologija za izradu planova integriteta

Preporuka 5: Preporučuje se prethodna i sistemska prethodna identifikacija rizika i faktora rizika, te po mogućnosti i mjera za unaprjeđenje integriteta i indikatora koji su u stanju da mjere konkretne i mjerljive rezultate u realizaciji mjera. Indikatore utjecaja je potrebno imati u vidu u kontekstu dugoročnog mjerenja utjecaja provođenja mjera za unaprjeđenje integriteta na integritet institucije, te ih je potrebno koristiti u kontekstu evaluacije i  utjecaja provođenja planova integriteta u dužem vremenskom periodu.

Preporuka 6 : Utvrditi obavezu svim obveznicima izrade plana integriteta izjašnjavanje po svim unaprijed definisanim oblastima rizika i faktorima rizika – Praksa je pokazala da  obveznici izrade plana integriteta pod izgovorom da predmetna oblast rizika nije  relevantna za konkretnu organizaciju odustaju od analize istog i izjašnjavanja o  vjerovatnoći nastanka rizičnog događaja i mogućem intenzitetu štete kao posljedice  nastanka rizičnog događaja.

Preporuka 7: Uspostaviti platformu koja će podsticati proaktivnost rukovodilaca institucija i koordinatora za izradu i provođenje planova integriteta u pogledu prepoznavanja novih  rizičnih oblasti i faktora rizika – Neophodno je kreirati prostor za blagovremenu  diseminaciju informacija u prepoznavanju novih rizika i faktora rizika kao i kreiranim mjerama za njihovo otklanjanje ili minimiziranje između uspostavljenih anti-korupcijskih tijela i obveznika izrade plana integriteta u Bosni i Hercegovini. Na ovaj način bi se kreirala svojevrsna baza podataka odnosno baza rizičnih oblasti, faktora rizika i mogućih rješenja koje bi bile od pomoći obveznicima izrade plana integriteta. 

Preporuke za unaprjeđenje kapaciteta za izradu i sprovođenje planova integriteta na svim nivoima

Preporuka 8: Uspostaviti praksu „a priori sektorskog pristup“ procjeni korupcijskih rizika - u smislu zajedničke (AKT i institucija koje pripadaju određenom sektoru) prethodne  identifikacije i definicije rizika, faktora rizika i mjera za unaprjeđenje integriteta unutar  određenog sektora koji bi bili obavezni za sve institucije tog sektora, kako bi se postigao  ujednačen i harmoniziran pristup te olakšala izrada, provedba i praćenje provedbe planova  integriteta. U tom smislu, preporučuje se dobra praksa koju je uspostavio VSTV  BiH za sektor pravosuđa. Dodatno, APIK-i i AKT-ima se preporučuje prioritetna izrada  sektorski predefinisanih model planova integriteta u onim oblastima gdje je uočena ili  gdje se pretpostavlja najintenzivnija izloženost koruptivnim rizicima.

Preporuka 9: Uspostaviti platformu za osnaživanje saradnje i unaprjeđenje komunikacije između institucija obveznika izrade plana integriteta - Preporučuje se ostvarivanje saradnje i komunikacije među institucijama obveznicama s ciljem razmjene iskustava i  dobrih praksi u realizaciji mjera iz plana integriteta.

Preporuka 10: Unutar institucija predvidjeti i osigurati podršku, materijalnu, tehničku i organizacionu, koordinatorima za izradu i provođenje planova integriteta – Praksa  pokazuje da je prisutan nedostatak podrške koordinatorima u procesu izrade i provođenja  plana integriteta odnosno da je ta podrške deklarativne prirode. Zbog toga je neophodno  obezbijediti neophodna sredstva kako bi sam proces izrade plana integriteta rezultirao  dokumentom koji odgovora specifičnostima same organizacije, koji je provodiv i koji je  prepoznat i prihvaćen od strane pripadnika te organizacije. Ovdje je neophodno posebnu  pažnju posvetiti pitanju saradnje svih uposlenika unutar institucije sa koordinatorima, te podsticanju uposlenika na provođenje individualnih obaveza koje proizilaze iz mjera za  unaprjeđenje integriteta;

Preporuka 11: Uspostaviti praksu redovne edukacije obveznika izrade plana integriteta o samom procesu izrade plana integriteta ali i značaju jačanja integriteta svakog pojedinca unutar organizacije i organizacije u cjelini - Obzirom na opći dojam da u institucijama nisu  svi uposlenici u potpunosti svjesni pojma integriteta i plana integriteta kao ni značaja i  obaveza koje proizilaze iz planova integriteta, preporučuje se rukovodiocima institucija  održavanje redovnih (polugodišnjih) sastanaka na temu integriteta, plana integriteta i  provedbe mjera iz plana integriteta.

Preporuka 12: Imenovati zamjenika koordinatora za izradu plana integriteta na nivou pojedinačne institucije - Preporučuje rukovodiocima institucija, u skladu sa kadrovskim mogućnostima, da imenuju zamjenike koordinatora integriteta kako bi se osigurao  kontinuitet u provođenju planova integriteta u slučaju odsustva koordinatora u onim  institucijama gdje isti nisu imenovani. 

Preporuka 13: Osnažiti kapacitete anti-korupcijskih tijela u Bosni i Hercegovini –  Neophodno je kontinuirano raditi na osnaživanja kapaciteta anti-korupcijskih tijela u Bosni i Hercegovini kako bi ista bila u stanju da na optimalan način koordiniraju i kontroliraju  proces izrade i provođenja planova integriteta u Bosni i Hercegovini. Pored uvođenja  redovne obuke (organizovane od strane APIKA) potrebno je razmišljati i o uspostavljanju mreže anti-korupcijskih tijela koja bi bila okosnica budućega razvoja ovih tijela. Veoma često kapaciteti AKT-a nisu srazmjerni broju obveznika izrade planova integriteta te zbog  toga sama AKT nisu u mogućnosti da izvršavaju svoju ulogu u procesu izrade i  implementacije planova integriteta u Bosni i Hercegovini.

Preporuka 14: Uspostaviti mehanizam za financiranje anti-korupcijskih tijela – Praksa  pokazuje da ne postoje obezbjeđena sredstva za rad ovih tijela što u velikoj mjeri otežava  izvršavanje dodijeljenih obaveza. 

Preporuka 15: Uvesti budžetsku liniju za financiranje mjera predviđenih planom integriteta na nivou institucije – Praksa pokazuje da sam plan integriteta i predviđene  mjere neophodno za njegovo provođenje nisu praćene projektovanim finansijskim  sredstvima u okviru budžeta tih institucija.