Razmatran Izvještaj o radu za prošlu godinu Tijela za sprječavanje i borbu protiv korupcije Vlade BPK Goražde

Tijelo za sprječavanje i borbu protiv korupcije Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održalo je redovni sastanak na kojem je razmatran Izvještaj o radu za 2020. godinu. Izvještaj je jednoglasno usvojen i upućen prema Vladi BPK Goražde na razmatranje.

Na sastanku su razmatrane aktivnosti Tijela za sprečavanje i borbu protiv korupcije Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u izvještajnom periodu te je dogovoreno koje  aktivnosti će se prioritetno planirati u narednom periodu.

Posebno je ukazano da je s ciljem otklanjanja utvrđenih nezakonitosti neophodno da Vlada Kantona donese zaključke kojim će zadužiti određena ministarstva i institucije za provođenje potrebnih mjera i aktivnosti.

Naime, tokom 2019. i 2020. godine  utvrđene su nepravilnosti prilikom isplate plaća i naknada u određenim javnim ustanovama, kao i prilikom dodjele transfera pojedincima i udruženjima te je zbog toga od strane rukovodilaca i/ili nadležne inspekcije donesen veliki broj rješenja kojima je naloženo otklanjanje nepravilnosti i povrat nezakonito i/ili nenamjenski utrošenih sredstava. Obzirom da se radi o javnim sredstvima, odnosno sredstvima građana neprihvatljivo je da se ista nezakonito i/ili nenamjenski troše te je neophodno, kao što je i zakonom predviđeno, preduzimati daljnje aktivnosti kako bi se izvršio povrat sredstava i procesuirali odgovorni za nezakonit i/ili nenamjenski utrošak sredstava.

U tom smislu, potrebno je da  Vlada Kantona zaključkom zaduži određena ministarstva i javne ustanove da dostave izvjestaj o tome da li su u potpunosti otklonjene utvrđene nepravilnosti i koji su efekti postignuti tom prilikom, jedan je od zaključaka.

Pored toga, konstatovano je da je prilkom dosadašnjeg provođenja postupka provjere diploma utvrđeno da četiri uposlenika u javnim ustanovama iz oblasti zdravstva i obrazovanja nemaju vjerodostojnu diplomu, kao i da značajan broj diploma/svjedodžbi još uvijek nije provjeren te su zbog toga utvrđene određene mjere i aktivnosti u cilju daljnje provjere vjerodostojnosti diploma.

Takođe je u toku dosadašnjih analiza dostavljenih podataka prilikom uspostave registara zaposlenih u kantonalnim ministarstvima i institucijama utvrđeno kako znatan broj uposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova i Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova u pogledu stručne spreme ne ispunjava uslove za rad na radnim mjestima na kojima su uposleni.

Naime, uslovi za sticanje određenog službenog zvanja kao i za rad na određenim poslovima, odnosno određenim radnim mjestima propisani su Zakonom o državnoj službi u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, Zakonom o namještenicima u Federaciji BiH, Zakonom o policijskim službenicima Bosansko-podrinjskog kantona Goražde te podzakonskim aktima donesenim na osnovu navedenih zakona, te je analizom navedenih propisa kao i podataka koji su dostavljeni prilikom uspostave registra, odnosno prilikom započinjanja postupka provjere diploma, utvrđeno da znatan broj lica u navedenim institucijama ne ispunjava uslove u pogledu stručne spreme za rad na radnim mjestima na koja su raspoređeni. Zbog naprijed navedenog, Vladi Kantona predloženo je da zaduži nadležna ministarstva i institucije da poduzmu potrebne mjere kako bi se radno-pravni status navedenih uposlenika uskladio sa naprijed navedenim propisima.

Kako je istaknuto, navedene analize i aktivnosti o tome da li uposlenici ispunjavaju uslove u pogledu stručne spreme za obavljanje poslova radnog mjesta na koje su raspoređeni nastavit će se i u 2021. godini kada je planirano da se izvrši analiza za uposlenike javnih ustanova iz oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja.

Na kraju sastanka, Tijelo za sprečavanje i borbu protiv korupcije Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde  zahvalilo se Delegaciji Evropske unije u Bosni i Hercegovini na podršci, a Misiji OSCE-a u Bosni i Hercegovini na podršci ali i konkretnoj pomoći u provođenju antikoruptivnih aktivnosti.